Umowa patronacka

Zawarta w dniu 10.09.2014 w Stalowej Woli pomiędzy

Uniwheels Production Poland
Siedziba firmy: ul Mościkiego2, 37-450 Stalowa Wola zwanym dalej UPP
Reprezentowanym przez Joachima Jerscha –Dyrektora Technicznego Zakład 1
Jacka Krupę – Dyrektora Technicznego Zakładu 2

a
Centrum Edukacji Zawodowej
Siedziba Szkoły: ul. Kwiatkowskiego1, 37-450 Stalowa Wola zwanym dalej CEZ
Reprezentowanym przez Dyrektora mgr inż Piotra Żyjewskiego


§1
1.Przedmiotem niniejszej umowy jest objęcie patronatem CEZ przez UPP w zakresie kształcenia zawodowego uczniów.
§2
2. UPP jako "Patron" zobowiązuje się do:
-współpracy w zakresie tworzenia kierunków kształcenia uwzględniając potrzeby UPP,
-umożliwienia przeprowadzenia wycieczek dydaktycznych na terenie zakładu pracy uczniom CEZ,
-ufundowania dla kilku najlepszych uczniów (3,4) stypendiów finansowych w porozumieniu ze szkołą,
-zapewnienia pierwszeństwa w zatrudnieniu absolwentów CEZ z kierunków objętych patronatem w swoim zakładzie pracy,
-wspierania działań promocyjnych CEZ (wykorzystywanie logo firmy UPP na stronie szkoły, w trakcie naboru nowych uczniów do szkoły).

§3
3. Centrum Edukacji Zawodowej zobowiązuje się do:
-realizacji oczekiwań UPP w zakresie kształcenia przyszłych pracowników,
-udostępniania bazy dydaktycznej,
-dostosowanie programów nauczania do specyfiki produkcyjnej UPP (program praktyk zawodowych prowadzonych w warsztatach szkolnych, program nauczania języka niemieckiego zawodowego)

§4
4. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony
Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę, przedkładając wypowiedzenie w formie pisemnej. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.


Joachim Jersch Dyrektor Techniczny - Zakład 1
Jacek Krupa Dyrektor Techniczny - Zakład 2
Piotr Żyjewski Dyrektor Centrum Edukacji Zawodowej