Regulamin

Regulamin objęcia uczniów Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli Patronatem przez Zakłady Patronackie.

Rozdział I. Postanowienia ogólne.

1. Określa się Regulamin objęcia uczniów CEZ Patronatem przez zakłady pracy, które zawarły z CEZ UMOWY PATRONACKIE.
2. W ramach Patronatu przewiduje się wsparcie rzeczowe i/lub finansowe uczniów CEZ, preferencje zatrudnienia w Zakładzie Patronackim inne ważne dla stron Patronatu.
3. Wniosek o objęcie ucznia Patronatem opiniuje Komisja ds. Patronatu powołana przez Dyrektora CEZ zwana dalej Komisją.

Rozdział II. Kryteria objęcia Patronatem.

1. Patronatem mogą być objęci uczniowie CEZ, którzy spełniają jak najwięcej z następujących kryteriów:
a) uzyskują wysoką średnią ocen za okres poprzedzający złożenie wniosku,
b) posiadają co najmniej dobrą ocenę z zachowania w okresie poprzedzającym złożenie wniosku,
c) systematycznie uczęszczają na zajęcia szkolne – frekwencja w okresie poprzedzającym złożenie wniosku,
d) wykazują się aktywnością i zaangażowaniem w życie CEZ oraz rozwijają i zdobywają nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych,
e) osiągają sukcesy na olimpiadach i konkursach,
f) osiągają udokumentowane sukcesy w zakresie nauki języka obcego wskazanego przez Zakład Patronacki,
g) wykażą inne sukcesy i/lub czynniki uznane przez Komisję za istotne, w tym uczeń deklaruje wolę podjęcia pracy w Zakładzie Patronackim,
h) wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe przeprowadzanych przez OKE.
2. Zakład Patronacki może określić dodatkowe kryteria objęcia ucznia Patronatem, w tym zawód, w którym kształci się uczeń.

Rozdział III. Zasady i tryb objęcia Patronatem uczniów CEZ.

1. Wniosek o objęcie ucznia Patronatem stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
2. W terminach wyznaczonych przez Dyrektora CEZ wychowawcy klas za pośrednictwem Dyrektora CEZ składają wnioski do Komisji.
2. Dyrektor CEZ ustala z Zakładem Patronackim ilość wniosków, które mogą uzyskać zgodę na objęcie Patronatem.
3. Komisja wydając pozytywną opinię uwzględnia ilość wniosków, o której mowa w punkcie 2, możliwych do objęcia Patronatem.
4. Wniosek zawiera zgodę pełnoletniego ucznia lub rodzica (prawnego opiekuna) ucznia niepełnoletniego na objęcie ucznia Patronatem oraz na przetwarzanie jego danych osobowych.
5. Do wniosku o objęcie Patronatem dołącza się poświadczone przez Dyrektora CEZ za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata.
6. Zaopiniowane wnioski o objęcie Patronatem wraz uzasadnieniem Komisja przedkłada Dyrektorowi CEZ.
7. Dyrektor CEZ przekazuje do Zakładu Patronackiego do zatwierdzenia listę uczniów rekomendowanych do objęcia Patronatem, z danymi osobowymi uczniów niezbędnymi do realizacji UMOWY PATRONACKIEJ.
8. Po zatwierdzeniu listy, informację o objęciu Patronatem ucznia Zakład Patronacki przekazuje za pośrednictwem Dyrektora CEZ uczniowi (w przypadku niepełnoletniego ucznia również jego rodzicowi/opiekunowi prawnemu).

Rozdział IV. Zasady i tryb działania Komisji.

1. Dyrektor CEZ powołuje Komisję na dany rok szkolny i ustala terminy jej pracy.
2. W skład Komisji wchodzi: dwóch członków Rady Pedagogicznej CEZ z wyłączeniem dyrektora, doradca zawodowy CEZ, pedagog szkolny, przedstawiciel Rady Rodziców CEZ.
3. Na zaproszenie przewodniczącego Komisji, w pracach Komisji może uczestniczyć z głosem doradczym przewodniczący Samorządu Uczniowskiego CEZ.
4. Do zadań Komisji należy:
a) weryfikacja wniosku pod względem kryteriów uprawniających do objęcia Patronatem,
b) zaopiniowanie złożonych wniosków, opinia pozytywna lub negatywna, z uzasadnieniem,
c) przekazanie zaopiniowanych wniosków Dyrektorowi CEZ.
5. Komisja powołuje przewodniczącego, zastępcę i sekretarza. Posiedzenia Komisji prowadzi przewodniczący, a pod jego nieobecność zastępca przewodniczącego.
6. Decyzję o wydaniu pozytywnej opinii Komisja podejmuje zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej trzech członków Komisji.
7. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
8. Komisja może zaprosić wychowawcę klasy oraz ucznia, którego wniosek rozpatruje, do udzielenia informacji dotyczących wniosku.
9. Z posiedzenia Komisja sporządza protokół zawierający: datę posiedzenia Komisji, listę obecności członków Komisji i zaproszonych gości, ilość zgłoszonych i zaopiniowanych wniosków, inne informacje ważne dla objęcia uczniów Patronatem.
10. Protokół wraz z zaopiniowanymi wnioskami przekazuje Dyrektorowi CEZ.

Rozdział V. Postanowienia końcowe

1. Od decyzji Zakładu Patronackiego o objęciu ucznia Patronatem nie przysługuje prawo odwołania.
2. W przypadku rażącego naruszenia przez ucznia warunków objęcia ucznia Patronatem, statutu CEZ oraz regulaminów wewnętrznych CEZ, Dyrektor CEZ może wystąpić z wnioskiem do Zakładu Patronackiego o unieważnienie umowy objęcia Patronatem i utratę świadczeń z niej wynikających.
3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie ostateczne decyzje podejmuje Dyrektor CEZ w porozumieniu z Zakładem Patronackim.