Tytuł artykułu: Projekt Leonardo da Vinci VETPRO
Data Publikacji: 2012-04-25 05:47:39

Informuję, iż wszelkie informacje na temat realizacji Programu „Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci VETPRO projekt pt.„Mobilność międzynarodowa nauczycieli kluczem do wspomagania ich kompetencji zawodowych", w którym uczestniczą nauczyciele CEZ, publikowane są w zakładce Nasi partnerzy. Wystarczy kliknąć w ikonkę logo Leonardo da Vinci.

http://www.dabek.nazwa.pl/leonardo

 


Tytuł artykułu: Terminy egzaminów zawodowych
Data Publikacji: 2012-04-25 05:43:34

Organizacja egzaminu zawodowego- sesja letnia  2012 r.

1. Etap pisemny - 18 czerwiec 2012 ( poniedziałek) godz. 12:00 - dla absolwentów Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej

2. Etap praktyczny dla absolwentów Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej:

Lista egzaminów

Lp.

Nazwa i kod zawodu

Początek

Koniec

TECHNIKUM

1

311[07] Technik elektronik

20/06/2012

20/06/2012

2

311[20] Technik mechanik

19/06/2012

19/06/2012

3

311[52] Technik pojazdów samochodowych

19/06/2012

20/06/2012

4

312[01] Technik informatyk

19/06/2012

22/06/2012

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

5

713[02] Monter instalacji i urządzeń sanitarnych

07/07/2012

07/07/2012

6

721[03] Blacharz samochodowy

02/07/2012

03/07/2012

7

722[02] Operator obrabiarek skrawających

02/07/2012

06/07/2012

8

722[03] Ślusarz

09/07/2012

10/07/2012

9

723[04] Mechanik pojazdów samochodowych

09/07/2012

12/07/2012

10

724[02] Elektromechanik pojazdów samochodowych

02/07/2012

07/07/2012

 

 


Tytuł artykułu: Szkolne obserwatorium
Data Publikacji: 2012-04-25 05:38:00

Szkolne Obserwatorium Edukacyjne powstało w 2011 roku w wyniku potrzeb zdiagnozowania CEZ w obszarze kształcenia zawodowego oraz wskazanie motywów wyboru form doskonalenia przez uczniów w planowanej realizacji projektu systemowego PO KL Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego".

soe1

Dyrektor Centrum Edukacji Zawodowej dbając o trwały rozwój szkoły oraz w dążeniu do oferowania usług edukacyjnych świadczonych na najwyższym poziomie,  postanowił podjąć działania kwalifikujące szkołę do udziału w projekcie i zlecił wykonanie badań  prowadzonych w ramach zajęć i czynności dodatkowych nauczyciela (realizowanych na podstawie art. 42 ust. 2 pkt.2 KN), gdzie uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań.

Szkolne Obserwatorium Edukacyjne działa pod auspicjami Podkarpackiego Obserwatorium Rynku Pracy - Wydziału Informacji Statystycznej i Analiz w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie. Do głównych zadań SEO należy: badanie zjawisk i analiza zmian  w szkolnictwie zawodowym, wpływ wdrożenia reformy systemu oświaty na uczniów szkół ponadgimnazjalnych, badanie potrzeb edukacyjnych uczniów, tendencji na lokalnym rynku pracy i in.

Pierwszym zadaniem SEO było opracowanie  raportu Monitoring kondycji Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli w aspekcie rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie podkarpackim, który obejmuje swoim zakresem charakterystykę  i analizę oraz pozycję Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli w środowisku lokalnym.  W raporcie, został zdiagnozowany lokalny rynek pracy w obszarze struktury demograficzno - społecznej, pod kątem dynamiki demograficznej miasta Stalowa Wola oraz prognozowanie stanów ludności  w latach 2015-2035. Opracowano statystyki rynku pracy w powiecie stalowowolskim na tle województwa podkarpackiego i Polski, a także obszernie zrelacjonowano wskaźniki stopy bezrobocia oraz tendencje na rynku pracy na podstawie badań jakościowych przeprowadzonych w lokalnym środowisku naukowo - badawczo - biznesowym. Następnie dokonano analizy potrzeb uczniów w obszarze kształcenia zawodowego oraz wskazano główne determinanty motywów wyboru form doskonalenia przez uczniów w CEZ.  W końcowej części raportu podjęto problematykę wyboru obszarów działań w projekcie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" w odniesieniu do realizacji zadań wynikających z potrzeb edukacyjnych CEZ. Konkluzje z korelacji działań zostały przedstawione na podstawie przeprowadzonych badań wtórnych i pierwotnych metodą doboru jednostek typowych za pomocą kwestionariusza ankietowego i wywiadów indywidualnych.

Opiekun Szkolnego Obserwatorium Edukacyjnego - mgr Krzysztof Szczęch

CELE KSZTAŁCENIA:

cele główne:

nabycie umiejętności gromadzenia i selekcji informacji,

nabycie umiejętności wykonywania i prezentacji wyników badań,

rozwijanie  umiejętności w komunikacji interpersonalnej,

rozwijanie zainteresowań uczniów w obszarze ekonomii.

cele szczegółowe - umiejętności/ ZADANIA:

zapoznanie z problematyką badań rynkowych i marketingowych i ich wykorzystania w procesie zarządzania przedsiębiorstwem,

dostarczenie wiedzy na temat miejsca procesów badawczych w działalności przedsiębiorstwa,

wykształcenie nawyku traktowania badań jako niezbędnego elementu przy podejmowaniu decyzji marketingowych,

przybliżenie metod i technik badawczych oraz zasad ich prawidłowego doboru i wykorzystania w zależności od sytuacji rynkowej,

przedstawienie metod i technik analizy statystycznej wykorzystywanych w badaniach marketingowych i umożliwiających poprawne wnioskowanie marketingowe,

zapoznanie z metodami kontroli i oceny badań i ich wyników; pokazanie sposobów i możliwości wykorzystania badań w różnych obszarach działalności rynkowej,

zapoznanie z podstawowymi elementami analizy rynku i zjawisk rynkowych opartymi na badaniach pierwotnych i wtórnych,

zapoznanie z możliwościami wykorzystywania badań w procesie realizacji strategii marketingowej przedsiębiorstwa,

wykształcenie praktycznej umiejętności organizacji i realizacji całego procesu badawczego i jego poszczególnych etapów.

Efekty kształcenia obejmują następujące umiejętności i kompetencje: rozumienia roli, zasad  i metod badań marketingowych; wyboru narzędzi badań marketingowych; stosowania narzędzi badań marketingowych; wykorzystywania wyników badań w zarządzaniu marketingiem.

Uczeń po zakończeniu zajęć potrafi :

postawić hipotezę badawczą do określonego problemu badawczego,

projektować badania marketingowe,

gromadzić i selekcjonować  informacje,

skonstruować kwestionariusz ankietowy,

przeprowadzić badanie marketingowe,

ilustrować wyniki badań (tworzyć: wykresy, tabele, diagramy)

interpretować i opisywać wyniki badań,

wykonać i przedstawić raport z przeprowadzonych badań.

Rozkład programu nauczania:

1

System i struktura badań marketingowych.

2

Badania marketingowe jako podstawa decyzji marketingowych.

3

Główne determinanty podejmowania decyzji.

4

Użyteczność badan marketingowych w opinii menedżerów.

5

Procedura badań marketingowych. Typy badań marketingowych.

6

Badania eksploracyjne i eksplanacyjne - kryteria podziału.

7

Projektowanie badań marketingowych.

8

Etapy badania marketingowego.

9

Z czego składa się projekt badania marketingowego.

10

Próbne badanie marketingowe.

11

Źródła informacji oraz sposób pomiaru i doboru próby.

12

Pomiar w badaniach marketingowych. Pierwotne źródła informacji.

13

Skale pomiarowe. Przedmiot pomiaru.

14

Dobór próby do badań bezpośrednich. Zdefiniowanie populacji badanej.

15

Ustalenie operatu populacji badanej.

16

Ustalenie liczebności próby. Wybór metody dobory próby.

17

Metody i techniki badań bezpośrednich. Przegląd metod i technik badań bezpośrednich.

18

Kwestionariusz ankietowy. Etapy opracowania kwestionariusza.

19

Metody konstruowania kwestionariusza ankietowego.

20

Reguły układania pytań.

21

Wykonywanie badań marketingowych.

22

Pilotaż ankietowy.

23

Przeprowadzenie badań w terenie.

24

Analiza danych i raport.

25

Interpretacja i wnioskowanie.

26

Analiza i interpretacja danych jakościowych.

27

Analiza i interpretacja danych ilościowych.

28

Formy prezentacji wyników badań marketingowych. Wykresy. Tablice. Prezentacje.

29

Podstawowe zasady opracowania raportu z badań marketingowych.

30

Przedstawienie wyników badań marketingowych.

GALERIA ZDJĘĆ:

/z badań jakościowych  środowiska naukowo - badawczego i biznesowego w ramach opracowaniaMonitoringu kondycji Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli w aspekcie rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie podkarpackim/. Wywiady prowadziły: Monika Szałek, Izabela Bis i Magdalena Kowal

soe2


Tytuł artykułu: Kółko przedsiębiorczości
Data Publikacji: 2012-04-25 05:33:53

Szkolny Klub Przedsiębiorczości

Termin:  do uzgodnienia

Zapraszam wszystkich zainteresowanych założeniem w przyszłości własnej firmy do uczestniczenia w przedsięwzięciu Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości zatytułowanym „Szkolne przedsiębiorstwo uczniowskie".

Zajęcia będą polegały na tym, że członkowie Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości założą i poprowadzą przedsiębiorstwo uczniowskie na zasadach obowiązujących w polskim prawie. To pozwoli zainteresowanym uczniom zapoznać się z tymi zasadami nie tylko teoretycznie, ale i praktycznie i to w warunkach koleżeńskiej współpracy, w miłej, przyjacielskiej, wesołej atmosferze. I tak, jak w prawdziwym życiu, jeśli przedsiębiorstwo odniesie sukces będziecie mogli na tym zarobić, ale niestety, jeśli coś się nie powiedzie - również stracić.

Działalność przedsiębiorstwa rozpocznie się we wrześniu, a zakończy w kwietniu 2007. Więcej informacji na temat „Młodzieżowego miniprzedsiębiorstwa" znajdziecie na stroniewww.junior.org.pl , w zakładce programy dla szkół ponadgimnazjalnych.

Chętni proszeni są o jak najszybsze zgłaszanie się do nauczyciela podstaw przedsiębiorczości Pani Jolanty Rydkodym lub doradcy zawodowego w naszej szkole Pani Justyny Koczwary.

Program kółka zainteresowań

JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ

Celem działalności kółka jest wyposażenie uczniów w wiedzę, a przede wszystkim umiejętności z zakresu:

Określania własnych zasobów i możliwości ich wykorzystania

Umiejętności weryfikowania własnych pomysłów dotyczących działalności gospodarczej

 • Planowania poszczególnych etapów działalności gospodarczej - biznesplan

Rejestracji działalności gospodarczej - wypełnianie wniosków do poszczególnych urzędów

Znajomości i umiejętności porównania różnych form organizacyjno - prawnych przedsiębiorstw

Prowadzenia działalności gospodarczej - organizacja przedsiębiorstwa, obowiązki właściciela względem urzędów (US, ZUS itd.), prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, marketing

Umiejętności interpersonalnych - współpraca w grupie, asertywność, umiejętność obsługi klienta, kierowanie zespołem.

Spodziewane efekty: W wyniku udziału w zajęciach uczestnik:

-        Pozna wady i zalety samozatrudnienia,

-        Posiądzie wiedzę na temat procedury zakładania firmy,

-        Zapozna się z formami organizacyjno-prawnymi firm,

-        Pozna najważniejsze elementy prowadzenia firmy.

Program zajęć:

1. ZAKŁADANIE WŁASNEJ FIRMY

 • Szukanie pomysłu na własną firmę i jego weryfikacja
 • Planowanie działalności - opracowywanie biznesplanu
 • Planowanie kosztów przedsięwzięcia
 • Procedura rejestracji firmy

2. PROWADZENIE FIRMY:

 • Rejestracja firmy
 • Organizacja stanowisk pracy
 • Polityka kadrowa firmy
 • Działalność marketingowa firmy
 • Formy opodatkowania
 • Uproszczona księgowość

3. ELEMENTY KOMUNIKACJI  INTERPERSONALNEJ

 • Przewodzenie w grupie,
 • Współpraca w zespole
 • Obsługa klienta

 


Tytuł artykułu: Kółko j. polskiego
Data Publikacji: 2012-04-25 05:29:52

Program zajęć z języka polskiego dla klas liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum opracowany i realizowany w klasach maturalnych na zajęciach pozalekcyjnych.

Opracowano w oparciu o serię podręczników do języka polskiego Wydawnictwa „Stentor" P. Marciszuka

Ogólne założenia programowe:

Podsumowanie wiadomości z gimnazjum w zakresie kształcenia językowego, literackiego, kulturowego

Przypomnienie realizowanych w cyklu kształcenia ścieżek międzyprzedmiotowych przede wszystkim czytelniczej i medialnej oraz filozoficznej pod kątem ustnej prezentacji tematu

Przypomnienie, że literatura ujmowana jest w ścisłym związku z innymi dziedzinami sztuki pod kątem prezentowania tematu ze szkolnej listy tematów w zakresie korespondencji literatury i sztuki

Diagnoza oraz rozpoznanie potrzeb uczniów, którzy w roku szkolnym będą zdawać maturę wewnętrzną i zewnętrzną z języka polskiego

Cele kształcenia:

 • Doskonalenie umiejętności  komunikacyjnych, niezbędnych do zaprezentowania się oraz odczytywania, analizowania i interpretowania tekstów kultury w różnych kontekstach  i na różnych poziomach.
 • Równolegle uczeń przypomina sobie inne kluczowe umiejętności, których mówi podstawa programowa, a zwłaszcza umiejętności docierania do informacji, gromadzenia ich, porządkowania, przetwarzania, syntezowania wiedzy, oraz inne umiejętności samokształceniowe.
 • Kontakt z tekstami kultury mający wspomagać tworzenie własnego systemu wartości ucznia, a także zachęcać go do wartościowania, oceniania, dokonywania wyborów etycznych i estetycznych, samodzielnego podejmowania decyzji, tworzenia tekstów kultury i -w konsekwencji-brania  odpowiedzialności za własny rozwój.
 • Zaprezentowania dojrzałego wystąpienia na ustnej maturze z języka polskiego.
 • Pogłębianie rozumienia symbolicznego charakteru kultury poprzez poznanie tekstów ważnych dla poczucia wspólnoty Narodowej, europejskiej, ogólnoludzkiej i odczytywanie ich w różnych kontekstach i na różnych poziomach.
 • Rozpoznanie wątków tradycji w czytanych utworach literackich ( i innych tekstach kultury) określanie konwencji, stylu, podstaw światopoglądowych i filozoficznych.
 • Pomoc w rozumieniu mechanizmów rządzących współczesną kulturą masową oraz wzajemnych relacji między różnymi obszarami kultury.
 • Doskonalenie adekwatnych do różnych sytuacji  sprawności komunikacyjnych, a zwłaszcza umiejętności i tworzenia samodzielnych dłuższych wypowiedzi-w mowie i piśmie-w różnych formach i stylach.
 • Stosowanie wiedzy o języku, budowie dzieła literackiego (dzieła sztuki), w procesie historycznoliterackim, tradycji kulturowej - przy odczytywaniu utworów oraz dzieł sztuki  i tworzeniu tekstów  własnych.
 • Przypomnienie podstawowych umiejętności samokształceniowych, w tym:
 • korzystanie z różnych źródeł informacji, notowanie, sporządzanie opisu bibliograficznego.
 • Porządkowanie informacji:
 • hierarchizowanie, wartościowanie, scalanie, syntezowanie w celu spójnego obrazu świata.
 • Konsultowanie tworzenia ustnej prezentacji tematu ze szkolnej listy tematów.

OPRACOWAŁY

Agnieszka Jarosz

Anna Pikula

Barbara Surma

 

Program zajęć wyrównawczych z języka polskiego dla klas liceum ogólnokształcącego i technikum realizowany na zajęciach pozalekcyjnych w roku szkolnym 2007/2008

Opracowano w oparciu o serię podręczników do języka polskiego Wydawnictwa „Stentor" P. Marciszuka

Ogólne założenia programowe:

Podsumowanie wiadomości z gimnazjum w zakresie kształcenia językowego, literackiego, kulturowego

Indywidualna praca z uczniem zdolnym i uczniem mającym trudności w nauce

Zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby uczniów z dysfunkcjami (dysleksja, dysgrafia, dysortografia)

Ujmowanie  literatury w ścisłym związku z innymi dziedzinami sztuki

Cele kształcenia:

Gruntowne opracowanie poszczególnych reguł ortograficznych w połączeniu z ćwiczeniami usprawniającymi procesy percepcyjno-motoryczne:

 • ćwiczenia funkcji wzrokowych
 • ćwiczenia funkcji słuchowych
 • ćwiczenia funkcji wzrokowych i słuchowych
 • ćwiczenia funkcji kinestetyczno-ruchowych
 • ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • ćwiczenie orientacji w kierunkach
 • ćwiczenia koncentracji uwagi
 • ćwiczenia pamięci
 • ćwiczenia logicznego myślenia
 • ćwiczenia wzbogacające słownictwo

Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych niezbędnych do odczytania, analizowania i interpretowania tekstów kultury w różnych kontekstach i na różnych poziomach

Rozpoznawanie wątków tradycji w czytanych utworach literackich (i innych tekstach kultury), określenie konwencji, stylu, podstaw światopoglądowych i filozoficznych

Doskonalenie umiejętności tworzenia samodzielnych dłuższych wypowiedzi w mowie i piśmie - w różnych formach i stylach

Ćwiczenie czytania ze zrozumieniem

Zdobywanie podstawowych umiejętności samokształceniowych, w tym: korzystanie z różnych źródeł informacji, notowanie, sporządzanie opisu bibliograficznego

Stosowanie wiedzy o języku, budowie dzieła literackiego, procesie historyczno-literackim, tradycji kulturowej - przy odczytywaniu utworów oraz dzieł sztuki i tworzeniu tekstów własnych

Opracowały:

Agnieszka Jarosz

Anna Pikula

 


 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200